شماره واتس آپ : 0408189294
ایمیل پشتیبانی info@globaledits.ir

راهنمای زمان افعال (tenses) در یک مقاله علمی به صورت زیر است:

۱- مقدمه: حال ساده برای هدف انجام مطالعه و یافته هایی که جنبه fact دارند. گذشته ساده برای یافته هایی که امروزه مورد قبول نیستند و توضیح روش مطالعات قبلی.

 ۲- مرور متون: معمولا از گذشته ساده استفاده میشود ولی موارد زیر نیز ممکن است. زمان حال برای بیان نظر خود درباره یک مقاله قبلی٬ ماضی نقلی برای استناد به یک مقاله که اخیرا انجام شده 

 A recent study has shown… یا بیان نظر کلی تعدادی مقاله مثل Several studies have recommended.

۳- روش: معمولا از زمان گذشته ساده استفاده می شود.

۴- نتایج: معمولا از زمان گذشته استفاده میشود. برای اشاره به جداول و تصاویر از زمان حال استفاده میشود.

 مثل Figure 1 shows .

۵- بحث و نتیجه گیری: زمان گذشته برای خلاصه کردن نتایج و زمان حال برای تفسیر یا بیان اهمیت نتایج و در نهایت بیان نتیجه گیری.

 

تعداد بازید : 847

برچسب ها

اشتراک گزاری

پیام شما

ایده ها و نظرات خود را مطرح کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همواره و در هر زمان منتظر دریافت پیام ها، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم.

شماره واتس اپ
تلفن : 0408189294
ایمیل
info@globaledits.ir
Layer 1